Externe vertrouwens adviseur

Een nieuwe Arbowet komt er waarschijnlijk aan.

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht een beleid op te stellen om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Onderdeel van dit beleid kan het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn.

Deze nieuwe wet zal elk bedrijf verplichten een externe vertrouwenspersoon aan te stellen.

Volgens de nieuwe wet is het van groot belang, dat elke werknemer, die ongewenst gedrag en/of integriteitsschending ervaart, terecht kan bij een daarvoor opgeleide en gecertificeerd vertrouwenspersoon. Bedrijven, die al een interne vertrouwenspersoon aangesteld hebben, zullen
volgens de nieuwe wet toch een overeenkomst moeten hebben met een externe vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor elke medewerker of groep medewerkers.

De externe vertrouwenspersoon is opgeleid, gecertificeerd en aangesloten bij de LVV (Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen).

Hij/zij is er voor een eerste opvang, als er volgens de betrokkene(n) geen uitweg meer is. Er zal naar een oplossing gezocht worden, door begeleiding of andere hulpverlenende instanties zullen worden geadviseerd en mogelijk ingeschakeld. Daarnaast zal er een jaarverslag gemaakt worden nodig voor de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).

De informatie, die een vertrouwenspersoon verneemt is altijd vertrouwelijk en enkel in overleg en met toestemming van betrokkene(n), zal de informatie gedeeld worden. Uitzonderingen zijn er alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden.

Voor verdere informatie en tarieven kunt U contact opnemen door te bellen (phone number will follow) of een mail te sturen. (Klik hier voor mail). Wij zullen U dan informeren over de verdere inhoud.