Opleiding & Trainingen

Training betekent letterlijk oefenen in een bepaalde vaardigheid. Onze trainingen zijn gericht op het ervaringsleren.
Onze ervaren trainers houden deelnemers een spiegel voor en dagen hen uit. In de trainingen wordt er gebroken met ‘vastgeroeste’ patronen, en wordt er getraind in het toepassen van nieuwe vaardigheden.

Geen oneindige verbeterpunten of dikke readers met veel modellen en technieken.
Wij geloven dat als je bewust ervaart dat het ‘anders doen’ je ‘voordeel’ oplevert de verandering al is ingezet. Iedere verandering, hoe klein ook, telt. Met kleine stapjes kom je de berg ook op.

Een training verandert de wereld niet. Een training moet passen in een organisatiecultuur, een organisatiestructuur en in een veranderkundige context.

Met andere woorden een training heeft een kop en een staart en is een onderdeel van een bredere context. Zonder hier oog voor te hebben zal een training het gewenste resultaat nooit opleveren.

U kunt bij ons terecht voor onder meer de volgende trainingen:

  • Training agressie en geweld (de-escaleren van ongewenst gedrag);
  • Training verzuim voor leidinggevenden;
  • Stresssignalering en – hantering;
  • Gesprekstechnische vaardigheden;
  • Training kantoorergonomie;