medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Nieuwsbrief 2 oktober, 2013

Nieuwsbrief 2 oktober, 2013

Inhoudsopgave

1. Tarieven/Tarievenlijst 2014
2. Verscherpte controle op Psychosociale Arbeidsbelasting
3. Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
4. Spreekuur Totaal Arts/AVK/BMW nader verklaard
5. Facturatie
6. Privacy (nogmaals onder uw aandacht)
7. Wist u dat…

pzzaken-arbo

1. Tarieven/Tarievenlijst 2014

Zoals eerder aangegeven blijven de tarieven voor het 3e jaar op rij ongewijzigd.

De tarievenlijst voor 2014 ontvangt u medio december als een PDF bestand met een van de nieuwsbrieven.

Terug naar de inhoudsopgave

2. Verscherpte controle op Psychosociale Arbeidsbelasting
In 2014 gaat de Inspectie SZW meer aandacht besteden aan psychosociale arbeidsbelasting zoals agressie op de werkvloer en werkdruk. Dat blijkt uit het Jaarplan 2014 van de Inspectie dat voortvloeit uit het Meerjarenplan 2013-2014. Door deze verschuiving is er volgend jaar minder aandacht voor de klassieke arbeidsrisico’s, zoals fysieke belasting.

Actuele RI&E
Werkdruk, pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie zijn voorbeelden van arbeidsrisico’s die vallen onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers dienen deze psychosociale arbeidsrisico’s in te kaart brengen en te beschrijven in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Zo is uw organisatie goed geïnformeerd op mogelijke risico’s.

Als aanvulling op de RI&E kunnen werkgevers een gedragscode voor gewenst en ongewenst gedrag instellen. Daarmee kunnen wij u uiteraard van dienst zijn.

Terug naar de inhoudsopgave

3. Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Aansluitend op het bovenstaande artikel: Wij constateren regelmatig dat een actuele/goedgekeurde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ontbreekt en/of dat het Plan van Aanpak (PvA) niet is geactualiseerd.

Vanaf 1 januari 2013 handhaaft de Inspectie SZW volgens de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving. Dit betekent dat overtredingen strenger worden bestraft en (bestuurlijke) boetes zijn verhoogd. Deze sancties zijn hoog! Ontbreekt uw RI&E (of als deze veel te oud is) dan riskeert u dus een boete vanaf € 3.000,–

Terug naar de inhoudsopgave

4. Spreekuur Totaal Arts/AVK/BMW nader verklaard

Wij kennen het zogenaamde “Spreekuur totaal” in het geval van Arts, AVK en BMW en wij krijgen wel eens vragen/opmerkingen over het bijbehorende tarief wat wel eens als relatief hoog ervaren wordt. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat u bij ons niet allerlei losse/kleinere facturen krijgt maar slechts één waarin onder andere de onderstaande (maar niet beperkt tot) handelingen/zaken opgenomen:
– Signalering/Vaststelling (noodzaak) spreekuur
– Overleg werkgever (afhankelijk van afspraken)
– Planning en organiseren spreekuur
– Administratieve voorbereiding voor de arts
– Uitnodiging maken en versturen aan uw medewerk(st)er
– Vastleggen uitnodiging in systeem
– Voorbereiding arts (ca. 10 minuten) + Consult (ca. 20 minuten)
– Niet medische terugkoppeling door arts + Medisch verslag in OVRS door arts
– Administratieve afhandeling door verzuimmanager

Terug naar de inhoudsopgave

5. Facturatie
U ontvangt periodiek facturen van Rekad welke deze namens Guyra aan u verstuurd.
Hierover bestaan soms wat onduidelijkheden welke wij hieronder proberen te verduidelijken:

Betwisting factuur: Indien u een factuur betwist dient u dit schriftelijk én binnen 8 dagen te melden aan debbeheer@rekad.nl. Na deze termijn is uw recht op bezwaar vervallen.

Inhoudelijke vragen: Als u een inhoudelijke vraag heeft over een factuur verzoeken wij u nadrukkelijk dit niet telefonisch te doen maar deze vragen/opmerkingen voor een zo spoedig mogelijke behandeling rechtstreeks te stellen aan facturatie@rock-solid.nl. Deze vragen worden verzameld en periodiek behandeld. Hierdoor kan het helaas zo zijn dat er enige tijd overheen gaat voordat u een antwoord krijgt. Ons excuus hiervoor.

Voor de goede orde: Het voeren van enige correspondentie (of het in afwachting zijn van correcties en/of creditfacturen) schort/heft uw betalingsverplichting niet op voor wat betreft de niet (of niet tijdig) betwiste (factuur)delen noch voor wat betreft (alle) andere/overige facturen (of delen daarvan). Deze dienen dus altijd binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.

Kredietbeperking: Betaalt u buiten de gestelde betalingstermijn dan bent u de kredietbeperking verschuldigd. Deze mag u na het verstrijken van de desbetreffende betalingstermijn dus niet meer in mindering brengen.

Terug naar de inhoudsopgave

6. Privacy (nogmaals onder uw aandacht)
De laatste weken is veel beroering ontstaan rondom de schending van privacy gevoelige informatie van werknemers. De geheimhouding van medische informatie en toepassing van de wet op de privacy is blijkbaar niet altijd geborgd.

Nauwe samenwerkingsverbanden tussen arbodiensten en verzekeraars liggen hieraan vaak ten grondslag. Ter versterking van elkaars positie bieden deze bedrijven combi-pakketten aan en verstrekken gegevens omtrent de werknemers over en weer.

Wij, Guyra Arbodienst, zijn als een van de weinige gecertificeerde Arbodiensten volledig onafhankelijk en nemen privacy zeer serieus.

Ons privacyreglement kunt u inzien op onze website via deze link

Terug naar de inhoudsopgave

7. Wist u dat….

➢ Ziekteverzuim het gevolg kan zijn van financiële problemen bij uw werkneem(st)er
➢ Preventieve maatregelen uitval/verzuim kunnen voorkomen
➢ Op het hoofdkantoor in Rotterdam een kleine verbouwing gaande is en wij hopen dat u daar niet al te veel hinder van ondervindt
➢ Het promoten van sport kan lonen. Voldoende beweging leidt namelijk tot minder verzuim en dus lagere verzuimkosten voor de werkgever.
➢ De hervorming van het ontslagrecht gaat in per 1 juli 2015
(in plaats van 1 januari 2016). Hierover later meer.
➢ 2014 is het laatste jaar is dat u nog niet verplicht bent om gebruik te maken van de werkkostenregeling
➢ De maatregelen met betrekking tot flexibel werk ¬– zoals het verkorten van de ketenbepaling – gaan in per 1 juli 2014 (in plaats van 1 januari 2015)

Terug naar de inhoudsopgave

Met vriendelijke groet,
Rock-Solid Management Group | Guyra International Arbodienst

Team Rock-Solid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

6 + 2 =