medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Nieuwsbrief Januari 2014

Nieuwsbrief Januari 2014

      Rotterdam, 31 januari 2014

Onderstaand vindt u de eerste uitgave van onze nieuwsbrief van dit jaar met de volgende onderwerpen:

Inhoudsopgave nieuwsbrief Januari 2014

1. Nieuw begin
2. Verzuimverzekering en Arbodienst
3. Werknemer mag (er) niet te zwaar (aan) tillen
4. Ziekteverzuim door werkstress (1 op de 3 gevallen)
5. (H)erken depressie bij werknemers
6. Arbeidsrechtelijke zaken (met vermoedelijke ingang 1/7/2014)
7. Ziekmelding verplicht? Ja!
8. ArboVerpleegkundige (AVK)
9. Wist u dat…

1. Nieuw begin
Inmiddels is 2014 al weer in volle gang, hebben we Blue Monday net achter de rug en staan wij net als vorig jaar voor u klaar om u te ondersteunen op het gebied van Arbo, HRM en (preventieve) medische keuringen.

Een van de nieuwe zaken is dat wij vanaf dit jaar spreekuren in Polen (locatie: Poznan) kunnen aanbieden. Huisbezoeken en spoedcontroles in Polen behoren ook tot de mogelijkheden. Indien gewenst vertellen wij u er graag meer over.

Mocht u overigens suggesties hebben waarmee wij onze dienstverlening verder kunnen uitbreiden/verbeteren dan vernemen wij dit graag: sales@rock-solid.nl

Terug naar de inhoudsopgave
2. Verzuimverzekering en Arbodienst

Mocht u of uw tussenpersoon een nieuwe aanvraag of wijziging voor een verzuimverzekering doen dan is het wellicht goed om te weten dat wij voor alle verzuimverzekeraars (kunnen) werken. Overstappen naar een andere Arbodienst is dus geheel niet nodig. Wel graag even uw nieuwe verzekeraar en polisnummer aan ons doorgeven: verzuim@rock-solid.nl.

Terug naar de inhoudsopgave

3. Werknemer mag (er) niet te zwaar (aan) tillen

Werknemers die dagelijks voorwerpen moeten dragen of tillen, lopen het risico op lichamelijke klachten, zoals rugklachten.

In het geval dat deze activiteiten moeilijk te beperken zijn, dan is het in ieder geval belangrijk om ervoor te zorgen dat werknemers hun werkzaamheden uitvoeren op een verantwoorde manier. De werkgever moet werknemers namelijk beschermen tegen fysieke belasting. Bij fysieke belasting kan onder meer gedacht worden aan tillen, duwen, trekken en dragen.

In sommige beroepen wordt er dagelijks getild door werknemers. Denk aan zorgpersoneel of magazijnmedewerkers. Dit kan erg belastend zijn voor onder meer de rugspieren. Het is belangrijk dat de werkgever zich inspant om rugklachten te voorkomen. In de transportsector, zorg, groensector en afbouw zijn goede praktijken beschikbaar om zwaar lichamelijk werk te verlichten met hulpmiddelen. Voor werknemers in een andere branche, staan er over het algemeen afspraken over het voorkomen van fysieke belasting in de desbetreffende arbocatalogus. Een van onze arboadviseurs/arboconsulenten helpt u graag met advies en tips.

Terug naar de inhoudsopgave

4. Ziekteverzuim door werkstress (1 op de 3 gevallen)

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land.

Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel bedrijven is het onderwerp echter (nog) onvoldoende bespreekbaar.

Onze medewerkers staan klaar voor advies en helpen u graag op weg.

Terug naar de inhoudsopgave

5. (H)erken depressie bij werknemers

Ruim 10 procent van de bevolking was in 2012 meer dan twee weken achter elkaar somber of depressief (cijfers CBS). Dit komt overeen met 1,5 miljoen mensen. Ook veel werknemers kampten dus met depressieve klachten.

Sommige mensen worden depressief van hun werk. Wanneer de oorzaken van de depressie overwegend in het werk liggen, spreken we van een beroepsgebonden depressie. Risico’tain’thierbij zijn bijvoorbeeld:
• gebrek aan sociale ondersteuning (waaronder pesten);
• een niet-passende functie;
• te veel werk en een gebrek aan regelmogelijkheden (het werk niet zelf kunnen indelen);
• hoge psychologische eisen die het werk stelt;
• stressvolle gebeurtenissen in het werk;
• het als onrechtvaardig ervaren van bepaalde procedures in het werk.

Een depressie is te herkennen aan een verlaagde stemming. Mensen ervaren dat als somberheid of het onvermogen om plezier te beleven.

Laat uw medewerkers hier niet mee rondlopen en schakel uw Arbodienst in zodat wij samen met u aan de slag gaan om (soms langdurig) ziekteverzuim te voorkomen.

Terug naar de inhoudsopgave

6. Arbeidsrechtelijke zaken (met vermoedelijke ingang 1/7/2014)

Ketenregeling arbeidsovereenkomsten: Op dit moment geldt dat indien drie contracten voor bepaalde met tussenpozen van minder dan 3 maanden elkaar opvolgen, een vierde contract, een onbepaalde tijd contract is (tenzij een CAO anders bepaald). Dat is ook het geval indien er een periode van 3 jaar wordt overschreden.

De maximumtermijn van de ketenbepaling wordt teruggebracht van 3 jaar na 2 jaar. Door deze regeling zal een werknemer sneller een contract voor onbepaalde tijd verkrijgen. Deze regeling betekent ook dat de werkgever sneller gedwongen wordt om een keuze te maken: wil hij afscheid nemen van de werknemer of wil hij de werknemer behouden. De ketenregeling is niet van toepassing op de werknemers jonger dan 18 jaar als de gemiddelde omvang van de verrichte werkzaamheden maximaal 12 uur per week bedraagt.

Om de kans op een vast contract te vergroten, wordt de termijn van een tussenliggende
periode waarin wordt doorgeteld, verlengd naar 6 maanden (op dit moment is dat 3
maanden). Om te voorkomen dat het effect van deze maatregel door collectieve afspraken wordt ondergraven, wordt tevens de mogelijkheid om bij CAO van deze termijn af te wijken afgeschaft.

Proeftijd: Bij een contract van korter dan 2 jaar kan momenteel een proeftijd van 1 maand worden overeengekomen, bij een contract van 2 jaar of langer is de proeftijd maximaal 2 maanden. Conform het wetsvoorstel wordt een proeftijd verboden bij een contract van 6 maanden of korter. Dit betekent dat een werkgever een afweging zal moeten maken of hij de werknemer een contract van 6 maanden zonder proeftijd wil aanbieden of een contract voor een langere periode waarin wel een proeftijd overeengekomen kan worden. Verder zal in de wet worden opgenomen dat een proeftijd nietig is indien sprake is van opvolgende contracten.

Concurrentiebeding: Bij tijdelijke contracten wordt het concurrentiebeding verboden. De enige uitzondering op deze regel is wanneer de werkgever in de overeenkomst gemotiveerd aangeeft welke bedrijf of dienstbelangen het betreft en waarom die een concurrentiebeding vereisen. Zonder deze motivering is het concurrentiebeding in het contract voor bepaalde tijd nietig. Het wetsvoorstel brengt geen verandering in de regels voor het aangaan van een concurrentiebeding in contracten voor onbepaalde tijd.

Aanzegtermijn: Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen in beginsel van rechtswege, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat voorafgaande opzegging nodig is. Op dit moment is het aan de werkgever of en wanneer hij de werknemer informeert over de eventuele voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Om de werknemer tijdig duidelijkheid te bieden, is er voorgesteld om bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer een wettelijke aanzegtermijn van 1 maand op te nemen. De werkgever dient de werknemer uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege, schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst met de werknemer, alsmede over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eventueel kan worden voortgezet.

Terug naar de inhoudsopgave

7. Ziekmelding verplicht? Ja!

Met enige regelmaat worden wij geconfronteerd met het feit dat zieke werknemers (te) laat of soms geheel niet worden aangemeld. Voor de goede orde maken wij u er op attent dat het Wettelijk verplicht is uw werknemer ziek te melden bij uw Arbodienst.

Dit dient u zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen één week) na de eerste ziektedag te doen. Wij hebben met u als werkgever de afspraak gemaakt dat u dit uiterlijk
de 4e ziektedag aan ons doorgeeft.

Ziekmelden kan online via het OVRS systeem (24/7 & gratis) of per e-mail/telefoon.

Terug naar de inhoudsopgave

8. ArboVerpleegkundige (AVK)

Wij hebben een aantal “AVK-ers” in dienst die uitstekend inzetbaar zijn in het “ruime speelveld” tussen de verzuim/casemanager en de (bedrijfs)arts.

Een “AVK-er” is een (BIG geregistreerd) professional met verpleegkundige achtergrond die u zowel preventief, curatief maar ook op het gebied van re-integratie kan bijstaan. Een breed opgeleide en veelzijdig inzetbare adviseur die medisch onderlegd is.

Wat kan een AVK-er voor u betekenen?
Het AVK spreekuur is voordeliger dan een spreekuur bij de (bedrijfs)arts waarbij wij wel opmerken dat niet alle zaken geschikt zijn om door een “AVK-er” te worden behandeld. Verder is een AVK-er bijvoorbeeld heel goed “in company” inzetbaar. Gewoon spreekuren bij u op locatie. Handig en efficiënt.

Iets voor u? Laat het ons weten via verzuim@rock-solid.nl

Terug naar de inhoudsopgave

9. Wist u dat..

  • Verzuimmanagement (de) hoog(st)e prioriteit heeft door de nieuwe ZiekteWet
  • Ziek uit dienst waar mogelijk altijd voorkomen moet zien te worden
  • Werkhervatting van de (bijna) ex-werknemer altijd de beste oplossing is

Terug naar de inhoudsopgave

Rock-Solid Management Group | Guyra International Arbodienst

Team Rock-Solid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

9 + 1 =