medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Arbowet(geving)

Wat zegt de Arbowet(geving) over….

De Arbodienst
Volgens de Arbowet is elk bedrijf verplicht om zich deskundig te laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid. Of door een arbodeskundige (maatwerkregeling) of door een arbodienst (vangnetregeling). Als gekozen wordt voor de maatwerkregeling, dan moet er ten minste één bedrijfsarts gecontracteerd & beschikbaar zijn voor verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en aanstellingskeuringen.

Zie voor meer informatie o.a.: Maatwerk of Vanget en artikel 14 + 14a Arbowet

BedrijfsHulpVerlening (BHV)
In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht adequate bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer bhv’ers aan te wijzen & op te leiden.

Zie voor meer informatie o.a.: Bedrijfshulpverlening en Artikel 15 Arbowet

Medische (preventieve) Keuringen
De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’tain’tdie de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Werknemers hebben hier recht op. Verder zijn er natuurlijk nog veel meer (verplichte) medische keuringen voor bepaalde (doel)groepen/beroepen.

Zie voor meer informatie o.a.: www.medimark.nl en artikel 18 Arbowet

Preventiemedewerker
In elk bedrijf moet verplicht een preventiemedewerker aanwezig zijn. Dit is een medewerker binnen het bedrijf die zich bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Zie voor meer informatie o.a.: De Preventiemedewerker en artikel 13 Arbowet

Registratie van onveilige situaties en (bijna) ongevallen
De werkgever meldt arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct aan de daartoe aangewezen toezichthouder en rapporteert hierover desgevraagd zo spoedig mogelijk aan deze toezichthouder en houdt een lijst bij van de gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen welke hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen en registreert daarop de aard en datum van het ongeval.

Zie voor meer informatie o.a.: artikel 9 Arbowet

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico’tain’tdie in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Met de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Bent u RI&E plichtig? Zie https://guyraint.nl/diensten/risico-inventarisatie-evaluatie/

Zie voor meer informatie o.a.: De RI&E en artikel 5 Arbowet